Copyright 2018 -

Verksamhetsstyrning

En effektiv verksamhetsstyrning målinriktar och samordnar en verksamhet så att vision och strategisk inriktning kan realiseras.\r\n

Inom verksamhetsstyrningen erbjuder vi stöd och hjälp inom bland annat följande områden:

• Genomföra förstudie för att identifiera förändringsbehov
• Identifiera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer utifrån affärslogik, strategisk inriktning och övergripande mål
• Utifrån verksamhetens framgångsfaktorer definiera organisationens roller, ansvar och samspel
• Skapa en effektiv ledningsprocess med affärsplanering, kontinuerlig uppföljning/analys och korrigerande åtgärder
• Utforma och införa verksamhetsstödjande informationssystem för effektivt beslutsfattande
• Identifiera och införa rättstyrande ekonomiska kalkylmodeller
• Utforma och införa effektiva processer/arbetsrutiner
• Bygga upp en samordnad riskhantering för att minska framtida osäkerhet och vinna konkurrensfördelar

Kompetens och erfarenhet

Cepro har en bred och lång erfarenhet inom verksamhetsstyrningsområdet. Inom vissa områden, bl a Balanced Scorecard, har vi varit föregångare i Sverige. Cepro tillhör idag de ledande konsultföretagen i Sverige och vi är kända för att stimulera till engagemang och delaktighet genom att utveckla och överföra kompetens till vår kunds organisation

Ett stort svenskt företag ville införa ett integrerat affärssystem för sin fusionerade svenska verksamhet, där ett antal dotterbolag hade samlats. Målet var gemensamma processer och ett gemensamt integrerat affärssystem för det nya bolaget.

 

Vår roll var att ingå i projektledningen och ta ansvar för att koordinera arbetet med nya ekonomiprocesser. Vi medverkade också aktivt i själva utformningen av processerna liksom av systemlösningarna. Uppdraget pågick under en tvåårsperiod och slutfördes med lyckat resultat.

 

En internationell industrikoncern inför ett gemensamt system för intern kontroll.Företaget uppdrog åt Cepro att införa ett koncerngemensamt system för intern kontroll av den finansiella rapporteringen. Cepros roll var att ansvara för den operativa ledningen av projektet och att rapportera till projektets styrgrupp. Projektet bestod förutom av den centrala projektledningen av lokala delprojekt.

 

Projektets strategi var att säkerställa ett väl fungerande system för den interna kontrollen med möjligheter till framtida utveckling och förbättring. Den interna kontrollen skulle bedrivas på samma sätt inom hela koncernen, bland annat för att möjliggöra en sammanhållen styrning och uppföljning.

 

Med utgångspunkt i företagets styrmodell och processer skapades ett ramverk för den interna kontrollen. Ramverket gjordes flexibelt för att kunna hantera lokala processvariationer och olika stödsystem. Ramverket rullades ut på drygt 50 affärsenheter. Företagets egna resurser användes i största möjliga utsträckning. Genom att låta de som arbetar i processerna vara delaktiga i att skapa kontrollerna blir ramverket också ett verktyg för verksamhetsutveckling och en naturlig del i medarbetarnas dagliga arbete.

 

I samband med utrullningen utformades processer för att hantera vidareutveckling av systemet samt för uppföljning och rapportering av gjorda kontroller. Tydliga roller med ansvar och befogenheter definierades för samtliga nivåer i organisationen

 

Ett sjukhus i Mellansverige hade behov av att utforma och införa nya principer för styrning.

 

För att säkerställa genomförandet av sjukhusets strategiska plan, hjälpte vi till med att ta fram en ny modell för planering och uppföljning. Modellen bygger på en bred dialog kring för verksamheten strategiska frågor säkerställs i hela organisationen.

 

Med utgångspunkt från den strategiska planen togs lokala verksamhetsplaner fram - enligt samma metodik som den strategiska planen d.v.s. med hjälp av BalancedScorecard-metodiken. För att säkerställa delaktighet och förankring skedde detta via en bred dialog på respektive klinik.

 

Varje kliniks åtagande preciserades i form av särskilda "chefskontrakt" mellan sjukhusdirektör och verksamhetschef. Kontrakten ligger i sin tur till grund för dialog, uppföljning och lärande under året. Vårt uppdrag bestod i att leda både utformning och införande av modellen.

 

Ett livförsäkringsbolag behövde ekonomiskt underlag för sitt strategiarbete.

 

Företaget behövde ta ställning till frågor om kund- och produktlönsamhet och prissättning.

 

Man hade tidigare anlitat Cepro för att bygga upp ett system som löpande tillhandahåller produktkalkyler för företagets olika produkter. Dessa används i den löpande styrningen och fördelas årsvis på produkterna.

 

I samband med strategiarbetet behövdes en utvecklad kostnadsanalys, i synnerhet för kostnadernas volymkänslighet. Bedömningar krävdes också för långsiktiga investeringsbehov och kostnadsstruktur.

 

Kostnadsanalysen användes som utgångspunkt för att som nuvärden beräkna den långsiktiga lönsamheten av de olika produkterna. Intäktsbedömningarna gjordes utifrån detaljerad information och sofistikerade prognoser för stocken av försäkringstagare. Lönsamhetsanalysen (där Cepro ansvarade för kostnadssidan) gav underlag för att ta ställning till ett antal väsentliga frågor i strategiarbetet.

Exempel:

    • Finns det produkter som är långsiktigt olönsamma?
    • Håller vår nuvarande prissättningsstrategi långsiktigt?
    • Klarar vi långsiktig lönsamhet med vår nuvarande kostnadsnivå?