Copyright 2018 -

Företagsutveckling

Vi hjälper styrelser, VD, ägare och ansvariga chefer att fatta rätt beslut i externa vägvalssituationer, att utveckla verksamheten och att genomföra förändringar.

Inom strategi och företagsutveckling erbjuder vi medverkan inom bland annat följande områden:

  • Strategival för branscher i förändring, t ex läkemedel, handel, IT, telecom, media,
   kommuner och förvaltning
  • Omvärldsbevakning och Business Intelligence
  • Konkurrensstrategi
  • Marknadssegmentering och -analys
  • Kundvärdestrategier
  • Tillväxtstrategi och lönsamhetsförbättring
  • Affärsutveckling 
  • M&A

 

Vårt fokus i dessa uppdrag är att tillsammans med ledning och andra nyckelpersoner utveckla en strategi för framtiden. Det handlar oftare om att tydliggöra en befintlig strategi än om att göra något radikalt nytt, även om detta ibland kan vara nödvändigt.

Arbetet med utformning och införande av en strategi kräver engagemang och delaktighet men också en tydlig struktur. Med tydlig struktur menar vi att arbetet genomförs i tydligt avgränsade etapper och med användning av ett gemensamt "planeringsspråk" - för att underlätta kommunikation. Enligt vår erfarenhet kan arbetet med en strategi delas in i fyra etapper enligt följande bild.

För att skapa engagemang och genomförandekraft är det viktigt att skapa en gemensam bild av följande delar:

  • Viktiga inre och yttre förutsättningar (utmaningar) för verksamheten.
  • Vart organisationen är på väg, vilka områden som mot bakgrund av identifierade utmaningar är särskilt strategiska.
  • Åtagandet i organisationen, vad varje chef och dennes medarbetare åtar sig att utföra i relation till den övergripande strategiska planen.
  • Via uppföljning av ansvar lära av och korrigera genomförd verksamhet. Den kunskap som uppföljningsarbetet ger tillsammans med ny kunskap ligger sedan till grund för identifiering av nya utmaningar och på så sätt skapas en lärprocess.

 

Kompetens och erfarenhet

Vi har en unik managementkompetens och lång erfarenhet av att medverka i svåra och komplexa beslutsprocesser, särskilt när ett företag eller en organisation stått inför stora förändringar. Detta ger oss en stabil plattform för vägledning när våra olika uppdragsgivare står inför liknande situationer.

Cepro tillhör de ledande konsultföretagen i Sveriges inom affärs- och verksamhetsutveckling och vi erbjuder tillgång till gedigen teoretisk och praktisk kunskap inom området