Copyright 2018 -

Riskhantering - ett sätt att vinna konkurrensfördelar!

Verksamhetsorienterad Riskhantering - Cepros modell bygger på COSO ERM (Enterprise Risk Management)

Vill du påverka framtiden och ligga steget före konkurrenterna?

Framtiden är osäker, kanske osäkrare än någonsin tidigare. Ett sätt att minska osäkerheten och vinna konkurrensfördelar är att införa en samordnad riskhantering i hela verksamheten.

Styrelsen är ytterst ansvarig för företagets riskhantering och beslutar om företagets risknivå, dvs hur stora risker som kan accepteras med hänsyn tagen till både hot och möjligheter. En samlad riskbild omfattar strategiska, operativa, finansiella och legala risker.

En verksamhetsorienterad riskhantering syftar till

Att risker som påverkar organisationens mål kan identifieras, värderas och åtgärdas
Att den samlade riskbilden ligger inom fastställd risknivå
Att öka företagets förmåga att styra mot sina mål
Som utgångspunkt för att bygga upp en riskhantering i organisationen upprättar styrelsen en riskpolicy, som beskriver hur den ser på risker och vad som kan accepteras och som initierar att roller och ansvar för riskhanteringen i organisationen etableras och att en samordnad uppföljning och rapportering införs.

Ett stort problem för många organisationer är att det inte finns någon samlad bild av riskerna, eftersom riskhanteringen antingen är begränsad till ett fåtal riskområden eller uppdelad på flera funktioner med bristfällig samordning. Vår modell ”Verksamhetsorienterad Riskhantering” hanterar risker i företagets samtliga affärsprocesser, vilket ger en samlad bild av företagets risker som underlag för prioritering av och beslut om åtgärder, vilket i sin tur innebär att förluster kan undvikas och vinsten öka.

Vi har erfarenhet av riskarbete i stora organisationer och hjälper gärna till i införandet av en effektiv riskhantering. Vi kan ta ett helhetsansvar för införandet eller arbeta inom avgränsade områden som

Upprättande av riskpolicy
Genomförande av nulägesanalys
Komplettering av affärsprocesserna med riskhantering
Utformning av en gemensam riskhanteringsprocess
Införande av beslutsstödssystem
Utbildning/information om riskarbete
Hör gärna av er till oss så kommer vi och berättar mer om hur vi kan hjälpa just er att införa en riskhantering som gör att ni kommer att ligga steget för konkurrenterna.